Department of Organization and Personnel

05:15 PM 22/01/2016 Views: 409 Print

 

Nguyễn Văn Xuân

Director General
 

Lý Bình Huy
Deputy Director General

Lù Thị Lai

Deputy Director General

 

(to give supplementary photo later)

Phạm Thúc Thủy

Deputy Director General

Nguyễn Thu Minh

Deputy Director General

 

 

STATISTICS

Total page views: